Общи условия и поверителност

  • Авторско право
  • Връзки с други сайтове
  • Отговорност
  • Бисквитки
  • Лични данни
  • Информация за Мегалан

Авторско право

Съдържанието на този сайт е предмет на авторското право на Мегалан ООД с всички запазени права и законни последици. Потребителите могат да зареждат или да отпечатват отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушават изискванията от ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично писмено разрешение на Мегалан ООД.

Връзки с други сайтове

Мегалан ООД не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки.

Отговорност

Мегалан ООД се старае да поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. Мегалан ООД не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа ви или използването на този сайт. Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. Мегалан ООД не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията. Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право - Мегалан ООД, по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта. Мегалан ООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тази сайт.

Какво представляват "бисквитките"?

Бисквитката ("cookie") е файл, съдържащ ограничен набор от текстова информация, която даден уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на вашето устройство временно, докато трае посещението ви, или за по-дълъг период, в зависимост от вида бисквитка. Функцията на бисквитките е да ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запазят определена информация, свързана с вашите предпочитания и се използват от повечето сайтове, за да улеснят вашето сърфиране. Всяка бисквитка е уникална за вашия браузър и съдържа анонимна информация. Обикновено съдържанието включва наименованието на домейна, от която идва, "продължителността на живот" на бисквитката и стойност, обикновено под формата на произволно генериран номер.

Какви видове бисквитки използваме и защо?

Този сайт използва следните видове бисквитки според тяхното предназначение:

Необходими бисквитки

Представляват бисквитки, подпомагащи основни технически аспекти на сайта, без които той не би функционирал по полезен начин. Такива са бисквитките за идентифициране на сесията на текущия потребител и контрола и защитата на сигурността на връзката. Важно е да се отбележи, че тези, както и останалите видове бисквитки на сайта, не съхраняват въведените лични данни.

Посещаемост на сайта

Посредством тези бисквитки се събира статистическа информация относно трафика на сайта, включваща броя посещения, времето за престой, популярността на отделните страници, последователността на разглеждане, повторните посещения и момента на излизане от сайта. Това ни позволява да проследим успеваемостта на нашите услуги и кампании, както и ефективността на представянето им на сайта. Анализирайки данните, достигаме до решения за подобряване на продуктовото ни портфолио и потребителското преживяване на сайта.
Действията описани по-горе се изпълняват посредством услуги предоставени от Google Analytics и Yandex Metrica. Информацията събирана за потребителите на сайта от Google Analytics се запазва за продължителност от 26 месеца.

Деактивиране на бисквитки

Ако не желаете да приемате бисквитки, можете да ги деактивирате от настройките на използвания от вас браузър. За повече информация, посетете официалния сайт на производителя на вашия браузер. Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките” може да доведе до нарушения във функционалността на сайта.

Гаранция за неприкосновеност на информацията, съдържаща лични данни

Мегалан ООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством електронна кореспонденция. Мегалан ООД ви напомня да бъдете внимателни при използването на вашите лични данни в интернет. Не предоставяйте персонална информация в сайтове, в чиято автентичност не сте уверени. 
При желание да изтрием или да ви изпратим информацията събрана за вас, чрез сайта, моля да се свържете с нас на hello@officebranding.bg и ние ще изпълним това желание в най-кратък срок.

Информация за Мегалан

Лични данни по смисъла на ЗЗЛД са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Мегалан ООД е със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1700 район р-н Студентски ж.к. СТУДЕНТСКИ ГРАД, ул. ЙОРДАН ЙОСИФОВ No 4, ЕИК:111548860.